نشان عاقل

نشان عاقل اين است که با هر که با وی جهالت ورزد،بردباري كند وازهر كه با او ستم كند،درگذرد وبا هر كه پست تر از اوست ،فروتني كند وازهر كه برتر از اوست،در طلب نيكي پيشي گيرد وچون خواهد سخن گويد،بينديشد،اگر نيك باشد بگويد وبهره برد واگر بد باشد سكوت كند و سالم ماند.
(ربوده شده از کتاب بابام)   
نویسنده : سمن ; ساعت ۱:٢٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸۱